4
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
റേറ്റിംഗ്
സഹായം! ഞാൻ ട്രാൻസ്‌മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു, എന്റെ പാമ്പ് ഭർത്താവ് എന്നെ വളരെയധികം ലാളിച്ചു ശരാശരി 4 / 5 ഔട്ട് 2
റാങ്ക്
N / A, ഇതിന് 1.4K കാഴ്‌ചകളുണ്ട്
ബദൽ
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
രചയിതാവ് (ങ്ങൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
ആർട്ടിസ്റ്റ് (കൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
തരം (കൾ)
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
മാംഗ