4
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
റേറ്റിംഗ്
പുനർജന്മത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ശരാശരി 4 / 5 ഔട്ട് 2
റാങ്ക്
N / A, ഇതിന് 401 കാഴ്‌ചകളുണ്ട്
ബദൽ
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
രചയിതാവ് (ങ്ങൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
ആർട്ടിസ്റ്റ് (കൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
തരം (കൾ)
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
മാംഗ