5
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
റേറ്റിംഗ്
10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ കളിക്കാരൻ ശരാശരി 5 / 5 ഔട്ട് 1
റാങ്ക്
N / A, ഇതിന് 676 കാഴ്‌ചകളുണ്ട്
ബദൽ
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
രചയിതാവ് (ങ്ങൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
ആർട്ടിസ്റ്റ് (കൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
തരം (കൾ)
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
മാംഗ